Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-08

Postęp robót drogowych i branżowych (31 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 441+800-441+815, 441+850-441+860, 442+282-442+350, DP-18 0+030-0+060 - chodnik
 • Nasyp GWN w km 439+070-439+200, 438+650-438+705 strona lewa
 • Warstwa technologiczna w km 439+080-439+200 strona lewa
 • Podbudowa z chudego betonu w km 437+800-438+140, 440+420-440+900 strona prawa,  440+660-440+900 strona lewa, 441+100 - 441+200 strona lewa
 • Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, II warstwa w km Łącznica A 0+000-0+270, Łącznica BC 0+185-0+650, Łącznica D 0+050-0+312
 • Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa w km Łącznica A 0+000-0+270, Łącznica BC 0+185-0+650, Łącznica D 0+050-0+312
 • Skropienie podbudowy bitumicznej AC 22P – DP-18 w km 0+330-0+674
 • Warstwa wiążąca AC 16W - DP-18 w km 0+330-0+674
 • Wykonanie w-wy stabilizacji pod chodnik i ścieżkę rowerową - DP 18 w km 0+030-0+060
 • Ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie pod chodnik i ścieżkę rowerową - DP 18 w km 0+030-0+060
 • Ułożenie krawężnika betonowego DP 18 w km 0+580-0+674 strona lewa, 0+580-0+600 strona prawa
 • Wykonanie podbudowy C16/20 pod zatokę autobusową DP 18 w km 0+610-0+650 strona prawa
 • Ułożenie kostki granitowej na zatoce autobusowej - DP 18 w km 0+610-0+650 strona prawa
 • Ułożenie kostki betonowej na chodniku - DP 18 w km 0+605-0+665 strona prawa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800, 438+025, 439+092-439+808, 440+638-440+674, 441+644, DP-18
 • Budowa zasilania i łączności autostradowej W.Zawodzie, DP-18

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Nasyp z piasku w km 442+283-442+350
 • Warstwa technologiczna w km 438+620-438+710, 438+818-439+840, 439+760-439+840 strona lewa+pas rozdziału, 439+840-439+880
 • Warstwa mrozoochronna w km 439+760-439+840 strona lewa + pas rozdziału
 • Podbudowa z chudego betonu w km 438+620-438+710 strona lewa, 438+818-438+930, 439+080-439+200 strona lewa, 439+840-439+970 strona prawa, 439+840-439+900 strona lewa
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km Łącznica BC 0+180-0+650, Łącznica A 0+000- 0+270, Łącznica D 0+060-0+312
 • Układanie krawężnika betonowego - Zatoka ITD. – Ł BC
 • Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa  - ścieżka rowerowa - DP-18 w km 0+000-0+275, 0+340-0+600
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S - ścieżka rowerowa - DP-18 w km 0+000-0+275, 0+340-0+600
 • Układanie warstwy ścieralnej - DP 18 od strony Blachowni do obiektu mostowego (włącznie)
 • Ułożenie kostki betonowej na chodniku - DP 18 0+580-0+674 strona lewa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km 438+693, 439+092-439+808, 441+591, 441+596, 442+157, 442+354, 442+363-442+405, 442+433-442+462, DP-18
 • Budowa zasilania i łączności autostradowej W.Zawodzie, DP-18

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Naprawa skarp nasypu - A1 w rejonie PPZ 37
 • Nasyp z piasku w km 442+283-442+350
 • Nasyp z gliny mix DP-17 w km 0+145-0+160, 0+246-0+315
 • Warstwa technologicznaw km 438+920-438+932, 439+020-439+200 strona prawa, 441+550-441+599, 441+625-441+660
 • Podbudowa z chudego betonu w km 439+020-439+200 strona prawa, 439+760-439+840 strona lewa, 441+550-441+599, 441+625-441+660
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - Łącznica BC w km 0+020-0+190
 • Warstwa podbudowy bitumicznej WMS AC 16 P - Łącznica A w km 0+070-0+304
 • Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa - Łącznica BC w km 0+700-0+876, Łącznica C  w km 0+050-0+204
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej WMS AC 16 P - Łącznica BC w km 0+700-0+876, Łącznica C w km 0+050-0+204
 • Wykonanie stabilizacji na chodniku przy zatoce ITD. - Łącznica BC Zatoka ITD.
 • Ułożenie krawężnika betonowego - Łącznica BC Zatoka ITD.
 • Ułożenie kostki betonowej na wyspie dzielącej - Łącznica BC Zatoka ITD.
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S - obiekt DP 18 od strony Czestochowy do obiektu  mostowego

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km 439+092-439+808, 442+278-442+354, 442+408, 442+462, 442+489, EA-377a, EA-377b
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowe 438+700, 439+050

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Naprawa skarp nasypu - A1 w rejonie PPZ-26, PPZ-34
 • Naprawa dróg technologicznych - W.Zawodzie - 442+500
 • Nasyp z piasku w km 441+800-441+814, 441+851-441+860
 • Nasyp GWN w km 442+325-442+500
 • Nasyp z gliny mix DP-17 w km 0+145-0+155, 0+246-0+300
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - Łącznica BC w km 0+020-0+180
 • Ułożenie krawężnika betonowego - Łącznica BC Zatoka ITD.
 • Ułożenie kostki betonowej na chodniku - Łącznica BC Zatoka ITD.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km 438+647-438+693, 439+092-439+808, 442+301, 442+327, 442+354, 442+381, 442+408, 442+435, WA-379, DP-18 km 0+428, 0+252, 0+342, 0+223, 0+390
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej DP-18, Węzeł Zawodzie Łącznica BC

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu
 • Naprawa skarp nasypu A1 str. prawa, w rejonie PPZ26 - EA-377a, PPZ32-PPZ-37
 • Nasyp z piasku w km 441+800-441+814, 441+851-441+860
 • Warstwa technologiczna w km 442+320-442+500 str. P
 • Podbudowa z chudego betonu w km 438+920-438+932 str. l, 438+818-438+932 str. p, 442+325-442+500
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 w km 441+265-441+360 str. l (szer 8,5 m), 439+675-441+265 str. L (szer 11,0 m)
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - Łącznica BC str. l, 0+020-0+180
 • Podbudowa bitumiczna - łącznica BC km 0+000-0+650 str p, 0+700-0+876 str. p, łącznica A km 0+000-0+270, Łącznica B 0+000-0+130
 • Podbudowa bitumiczna - II warstwa - łącznica BC km 0-180+0+650 str. l, 0+700-0+876 str. l, Łącznica C 0+050-0+204, łącznica D 0+060-0+312
 • Skropienie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - łącznica BC km 0-020+0+180 str P, 0+700-0+876, Łącznica B 0+000-0+130
 • Skropienie podbudowy bitumicznej - łącznica BC km 0-180+0+650 str. L i P, łącznica A km 0+000-0+270, łącznica D km 0+060-0+312
 • Ułożenie warstwy wiążącej - łącznica BC  str P i L km 0-180+0+650, łącznica A 0+000-0+270
 • Nasyp z gliny mix - DP-17 km 0+247-0+295

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800-438+593, 439+081, 439+646-440+722, 442+274-442+500, DP-18, km 0+125, 0+135
 • Budowa zasilania, oświetlenia i łączności autostradowej DS.-67, DP-18, W.Zawodzie
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-21
-A A +A