Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Dane ogólne

                 

 

Realizacja autostrady A-1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Autostrada jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z 2012 roku. 

Realizacja autostrady będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

NAZWA KONTRAKTU:

Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek G: węzeł „Blachownia” (bez węzła) – węzeł „Zawodzie” (z węzłem)

 

NAZWA PROJEKTU:

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa

 

NUMER PROJEKTU:

POIS.03.01.00-00-0015/16

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 607 614 076,74 PLN

 

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:

27.06.2016

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 1 355 184 582,35 PLN

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:

219 382 321,53 PLN

 

 

Opis kontraktu

 

                   

Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice,

odcinek G: węzeł „Blachownia" (bez węzła) - węzeł „Zawodzie" (z węzłem) od km 437+800 do km 442+500 dł. 4,7 km

 

 
 
 
 
Projekt obejmuje: zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie autostrady A1 odcinek G węzeł Blachownia (bez węzła) - węzeł Zawodzie (z węzłem), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A1 odcinek G węzeł Blachownia (bez węzła) - węzeł Zawodzie (z węzłem) oraz oddanie do użytkowania autostrady A1 na odcinku od km 437+800 do km 442+500.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie częstochowskim na terenach gmin Blachownia, Konopiska oraz miasta Częstochowa.
 
Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:
-  przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
-     odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
-     skrócenie czasu podróży;
-     oszczędności paliwa;
-     zapewnienie komfortu jazdy;
-     zmniejszenie ryzyka wypadków;
-     ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
-     przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez autostradę. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości autostrady dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.

Celem inwestycji jest:

-     stworzenie bezpiecznego odcinka autostrady zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
-     wybudowanie odcinka autostrady o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.
 
Zadanie obejmuje:
 • Budowę odcinka autostrady A1 o dł. 4,7 km z nawierzchnią z betonu cementowego;
 • Budowę węzła drogowego: Zawodzie;
 • Budowę elementów systemu poboru opłat (linii kablowej zasilającej od stacji transformatorowej do km ok. 0+350 łącznicy BC na węźle Zawodzie);
 • Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;
 • Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;
 • Budowę dróg technologicznych;
 • Budowę obiektów inżynierskich, w tym 2 wiaduktów w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 „Łąki w Walaszczykach”;
 • Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;
 • Wypełnienie ewentualnych pustek po eksploatacji górniczej rud i inne prace mające na celu uzdatnienie terenu byłych kopalni rud;
 • Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego;
 • Przebudowę cieków i rowów melioracyjnych;
 • Przebudowę drenaży rolniczych;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska;
 • Budowę oświetlenia drogowego;
 • Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;
 • Przebudowę oraz likwidacja istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją;
 • Organizację ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Wycinkę kolidującej z inwestycją zieleni;
 • Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;
 • Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia;
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

 

Parametry techniczne autostrady

 
Parametry autostrady A1 na odcinku Blachownia-Zawodzie od km 437+800 do km 442+500:
 
klasa techniczna  A
prędkość projektowa Vp 120 km/h
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
typ przekroju dwujezdniowy dwupasowy z rezerwą pod 3 pas ruchu
szerokość pasa ruchu 3,75m
szerokość pasa rozdziału z opaskami 12,50 - 15,0m
szerokość opaski 0,5 m
szerokość pasa awaryjnego 3m
szerokość pobocza gruntowego 1,50-3,60
kategoria ruchu min. KR6
skrajnia pionowa min. 4,80 m
pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,5%

 

Wykaz obiektów inżynierskich

 

 

Lp. Nr obiektu Lokalizacja Przeszkoda
1. WD 377 437+920,90 w ciągu drogi gminnej nad A1 
2. EA 377a 438+763,65 estakada
3. EA 377b 439+000,00 estakada
4. WD 378 439+137,51 w ciągu drogi powiatowej  nr 1049S nad A1
5. WA 379 441+612,06 nad droga wojewódzką 908
6. WA 380 441+832,87 nad łącznica BC węzeł Zawodzie 
7. WA 381 442+060,00 nad planowaną drogą woj. Nr 908 (nie obj. opracowaniem)
8. MA/PZ 382 442+255,12 most autostr.  nad rzeką Konopką oraz przej. dla zwierząt

 

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-02
-A A +A